Skip to main content
pivovar animated

SmartBrew - Tím 6

IoT platforma na priemyseln√ļ automatiz√°ciu - mal√Ĺ pivovar

Cieńĺom projektu je vytvoriŇ• ucelen√© rieŇ°enie na automatizovanie procesov v priemysle. Projekt je vykon√°van√Ĺ v spolupr√°ci so Strojn√≠ckou fakultou STU, ktor√° z veńĺkej ńćasti zastreŇ°uje materi√°lne poŇĺiadavky. VyuŇĺ√≠vaj√ļ sa dve prepojen√© n√°doby, prińćom v kaŇĺdej prebieha in√° f√°za varenia. NaŇ°a pr√°ca bude prebiehaŇ• nad √ļdajmi z pivovaru, konkr√©tne nad r√īznymi efektormi (motory, n√°sypn√≠ky, ventily...) a senzormi (teplomer, tlakomer...). Centr√°lnym komponentom syst√©mu je Raspberry Pi, ktor√© bude poskytovaŇ• z√°zemie pre sieŇ• senzorov a efektorov. Automatizovan√° v√Ĺroba piva pozost√°va z pridania nov√©ho receptu (respekt√≠ve v√Ĺberu uŇĺ existuj√ļceho receptu), procesu v√Ĺroby piva, priebeŇĺn√©ho zobrazovania priebehu varenia a vytvorenia z√°pisu o ukonńćenom procese.

MightyBrewer 3000

ńĆlenovia t√≠mu

Michal Valińćek

Michal Valińćek

The Boss

Alexandra Frniakov√°

Alexandra Frniakov√°

Grafické rozhranie a zápisy

Marek KrchŇąav√Ĺ

Marek KrchŇąav√Ĺ

Datab√°zy a backend

Michaela Nemcov√°

Michaela Nemcov√°

Grafické rozhranie a dizajn

Luk√°Ň° Novota

Luk√°Ň° Novota

Testovanie a backend

Peter Str√≠Ňĺ

Peter Str√≠Ňĺ

Scrum master a IoT Moduly

Marek Vajda

Marek Vajda

Backend a IoT zariadenia

O n√°Ň°om t√≠me

NaŇ°ou prioritou je vytvorenie produktu, ktor√Ĺ bude kvalitn√Ĺ a dobre pouŇĺiteńĺn√Ĺ v praxi, a pritom sa nieńćo nov√© nauńćiŇ•. T√≠mu nech√Ĺba organizovanosŇ•, schopnosŇ• komunikovaŇ• a prezentovaŇ• svoje n√°pady a znalosŇ• zostavovania zrozumiteńĺnej dokument√°cie. K povinnostiam pristupujeme svedomito a zaklad√°me si na dobrej t√≠movej spolupr√°ci. M√°me Ň°irok√Ĺ rozsah vedomost√≠ pokiańĺ ide o technol√≥gie vhodn√© k rieŇ°eniu tohto projektu. Jedn√° sa teda o webov√© aplik√°cie a technol√≥gie ako JavaScript, PHP, React, Angular, Node.js, HTML5 a CSS3, ale aj platformy Raspberry Pi ńći Arduino, a datab√°zov√© syst√©my.

ńĆasov√° os

Dokument√°cia

VŇ°etky dokumenty s√ļ umiesten√© na naŇ°ej dokument√°ci√≠. Je to naŇ°a banka √ļdajov a osvedńćila sa aj vńŹaka tomu, Ňĺe je k nej jednoduch√Ĺ pr√≠stup, jednoduch√© vytv√°ranie nov√Ĺch pr√≠spevkov a a hlavne sa d√° jednoducho prehńĺad√°vaŇ•. PrejsŇ• do dokument√°cie.

Poster